Taakomschrijving

 Taakomschrijvingen Tennisvereniging Grouw  

1 Bestuur

1.1  Bestuursleden

·         Deelname aan bestuursvergaderingen.

·         Overleggen met andere bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn.

·         Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de vereniging.

·         Zoeken van opvolgers voor aftredende bestuursleden.

·         Communicatie naar de leden.

·         Begeleiding nieuwe bestuursleden.

·         Luisteren naar vragen van leden en doorgeven van vragen aan de betreffende bestuursleden.

·         Onderhouden van contacten met de KNLTB en andere verenigingen.    

1.2  Voorzitter

·         Geeft leiding aan de bestuursvergaderingen.

·         Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden.

·         Zit de jaarlijkse en tussentijdse ALV voor.

·         Zit de bestuursvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de agenda.

·         Begeleidt bestuursleden en ziet toe op de uitvoerging.

·         Vertegenwoordigt de vereniging naar externe partijen.  

1.3  Secretaris

·         Notuleert de bestuursvergaderingen.

·         Verzorgt de actiepuntenlijst.

·         Verspreidt de notulen en actielijst onder de deelnemers aan de vergaderingen.

·         Houdt het archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

·         Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor de vergaderingen.

·         Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externe partijen.  

1.4  Penningmeester

·         Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid van de vereniging

·         Int de contributie.

·         Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en commissies.

·         Betaalt de rekeningen en eventuele boetes aan externe partijen.

·         Beheert de bankrekeningen.

·         Int de boetes binnen de vereniging.

·         Stelt de jaarlijkse begroting op en controleert deze.

·         Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag.

·         Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen en bestedingen van geld.

·         Pleegt overleg met de kascommissie.    

 

2        Kascommissie 2.1  Leden kascommissie

·         Vaststellen dat de informatie in het financieel jaarverslag correct en toereikend is

o   Controle van de balans en staat van baten en lasten

o   Vasstellen dat de relevante wettelijke bepalingen zijn nageleefd

·         Doet verslag aan de ALV, inclusief het signaleren van risico’s op het gebied van administratie en eventuele andere gebieden en advies daarover aan het bestuur.

·         Geeft verslagen door aan de verenigingssecretaris.  

 

3        Kantine 3.1  Leden kantinecommissie

·         Verantwoordelijk voor inkoop van inventaris (soepkommen, bierglazen etc.).

·         Verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van dranken (alcoholische en non-alcoholische) en versnaperingen.

·         Verantwoordelijk voor het “op orde houden” van de kantine.

·         Koppelt terug naar en overlegt met het bestuur indien er gebreken zijn aan bv. keukenapparatuur.  

 

4        Ledenadministratie 4.1 Ledenadministrateur

·         Voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date.

·         Verwerkt inschrijvingen van nieuwe leden.

·         Licht nieuwe leden in over de gang van zaken binnen de vereniging.

·         Lever op verzoek ledenlijsten aan.  

 

5        Verenigingscompetitieleider 5.1 Verenigingscompetitieleider

·         Verantwoordelijk voor goede verloop van de competitie.

·         Verantwoordelijk voor het gebruik (in de breedste zijn van het woord) van de kantine tijdens de competitie.

·         Stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de leden.

·         Is verantwoordelijk voor het inschrijven van competitieteams bij de KNLTB.

·         Zorgt voor het tijdig invoeren van de begintijden van de wedstrijden.

·         Verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens competitiedagen.

·         Aanspreekpunt voor competitiezaken binnen de vereniging. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 566 622 726

T.V. Grouw

Burstumerdyk 1a
9001 ZC Grou

KVK-nummer

40000509